Kozmická Matka Sofia

S tvojou pomocou zažívam v Sebe Vedomie kozmickej Lásky a Svetla – Vedomie Jednoty.

PREJAV:
Láskavé, materské, všetkoprenikajúce svetelné objatie Domova Jednoty celého Stvorenia.

PÔSOBENIE:
 Vycentrovanie v posvätnom srdci, návrat do Božskej Jednoty.
 Vyváženie, spojenie a zharmonizovanie všetkých polarít života.
 Nechať sebou prenikať Božský princíp JA SOM TO – TO SOM JA.
 Otvoriť sa procesu Zrodenia Vedomia Jednoty v sebe.
 Uvedom si svoj Vesmírny pôvod, hviezdne semeno lásky a svetla.
 Vnímať v sebe a v každej bytosti neoddeliteľnú Božskú Jednotu.
 Dozrieť do zrodenia Grálu – Vedomia Jednoty v Sebe.
 Prijať svoju pozemskú prirodzenosť a tvoriť s plným vedomím láskavý, súcitný, tvorivý a posvätne zázračný život
    TU ACTERAZ.
 Milovať, milovať, milovať... Byť láskou, vtelenou láskou.

KARTY:
49 – NOVÉ ZRODENIE
5O – VEDOMIE JEDNOTY
51 – KOZMICKÉ SEMENO
52 – GRÁL
Sofia je Kozmickým princípom Jednoty. Spája, zjednocuje a vyvažuje v posvätnom strede celé Stvorenie. Je podstatou
všetkého.
Otvor sa a dovoľ nech sa dotkne tvojho srdca a prebudí ťa do Okrídleného Vedomia čistej lásky a svetla – Vedomia
Jednoty.
JA SOM TO – TO SOM JA. ÓM SÓ HAM

49/ NOVÉ ZRODENIE

Práve teraz sa deje posvätný proces prerodu. Len plyň, hlboko sa uvoľni a dovoľ životu, Bohyni v tvojom vnútri nech ťa
prevedie pôrodnými cestami premeny – zrodenia sa do múdrosti, a sily nového Vedomia
Prijmite zodpovednosť za to, kto ste. Prišli ste sem zrodiť v sebe Kristove vedomie bezpodmienečnej lásky. Rodíte
v sebe Sofiu, kozmický princíp Vedomia Jednoty. Vaším znovuzrodením utvárate spoločne s celým planetárnym
prerodom najvyššiu verziu zázračnej premeny Gaii. Tento projekt je spoločnou prácou vtelených majstrov, ktorými ste v
pozemskej forme – i svetelných bytostí. Vystúpte zo strachu, že ste iní. Ste iní. Vaše svetlo Vás prezradí. Nalaďte vaše
svetlo s vašimi potrebami i vašimi vnútornými túžbami. Požiadajte o pomoc a my vás povedieme, aby sa vaše tvorenie
zrodilo s vašim Vzostupom.
Sila tvorenia prebúdza žiarivú energiu, ktorá vibruje na vysokej frekvencii lásky. Tým sa uvoľňujú pôrodné cesty
vlastného prerodu a vy sami seba rodíte orgazmicky a s ľahkosťou do novej formy. Otvára sa pred vami brána do
nového sveta. Do nového svetla formujúceho realitu na pilieroch lásky, zdieľania, úcty a rešpektovania všetkých foriem
života, súzvuku s prírodou, a silou pravdy kozmických zákonov.
V zjednotení s kozmickou matkou Sofiou vo vás rodíte Nové vedomie – svoje dieťa, plod svojej premeny. Vaše nové telo
zvnútra oživene kódmi kozmického vedomia prebudí nové dary liečenia, múdrostí a tvorenia dosiaľ nepoznaného.
Otvoríte cesty ducha prepájajúce váš život s prírodnými zdrojmi matky Zeme.
Vašou výzvou je naladiť sa na energiu Gaii, jej mohutná a láskyplná energia vibruje vyššie a pozdvihuje vaše energie.
Spojte sa s prírodnými silami a zjednodušte váš život. Tým vo vás vytryskne nová sila, nový živý prameň vedomia
Jednoty.
Vaša skúsenosť prerodu k vám bude priťahovať ľudí, pripravených na vlastný pôrod. Vaša energia nového svetla preniká
do ich duše a otvára vedomie. Stávate sa pôrodnými asistentmi. Dôležité je pripomenúť, že vy nie ste tí čo konajú. Ste
tými, čo inšpirujú vlastnou skúsenosťou. jemne, slobodne, vedome. Tak ako keď ste sa rodili do tohto tela, každý sám za
seba. A s korunou nastavenou k vesmíru Milované dieťa, majster Svetla, žehnáme ti a vedieme ťa v každom dychu na
ceste DOMOV.
AFIRMÁCIE:
 Ja som nové zrodenie vedomia lásky a múdrosti.
 Matka Sofia vedie celý proces môjho prerodu.
 Ďakujem za moju premenu. Cítim sa v bezpečí a milovaný/á.

50/ VEDOMIE JEDNOTY

Rodí sa v tebe nové Vedomie Jednoty. Vnímaj vo všetkom a v každom esenciu Jediného Zdroja.
Všetko je prejav vedomia. Všetko je prejav Božskej energie. Všetko si neustále medzi sebou vymieňa energiu. Každý a
VŠETKO na tejto planéte... v celom vesmíre – vyžaruje energiu všetkými smermi. Táto energia sa miesi so všetkými
ostatnými energiami v zázračných obrazcoch a matriciach a posvätnej geometrii...
TÁTO NEUSTÁLA INTERAKCIA MEDZI VŠETKÝM UDRŽUJE HMOTNÝ VESMÍR POHROMADE. Práve touto sieťou si
navzájom posielame signály, toto je podstata všetkej komunikácie a prepojenia, čomu hovoríte kvantové vedomie.
Všetko je prepojené so všetkým na všetkých úrovniach a vytvára jednotné pole vedomia. Sme v každom
okamihu súčasťou Jednotného Vedomia. Celé stvorenie. V stave TU A TERAZ, si uvedomujete silu prameniacu z
tohto potenciálu všetkých spojení. VTEDY STE NAPOJENÍ A ZAPOJENÍ VO VEDOMÍ JEDNOTY, čo chutí ako...
JA SOM TO – TO SOM JA.
Teraz to precíť. tú mágiu spojenia. Tvoja energia preniká všetkým. V neoddeliteľnej jednote, dychu, pulze s kozmickým
Zdrojom. S univerzálnou láskou, s planetárnym vedomím, s kolektívnym vedomím i s hrou života každej bytosti vtelenej
tu na Zemi. Deje sa niečo veľmi zaujímavé. Niekde uprostred medzi tebou a všetkým ostatným sa tie energie
STRETÁVAJÚ. Odovzdaj sa vyššej sile a zázraku zrodenia a 12 Archanjelov pomôže prebudiť a vyladiť 12 kľúčových
archetypálnych síl a vzájomne ich vyvážiť v strede. Vtedy sa osobné vedomie, planetárne vedomie a kozmické vedomie
prepoja a otvára sa Brána. Koruna Grálu. Koruna, ktorá je dokonalá ladička, prijímač kozmického vysielania. 12 hviezd,
12 kryštálov, dar multidimenzionálnej existencie. Je to satelit vedomého prepojenia na vaše Kozmické Vedomie.
Príchuť tej energie spojenia je milión odtieňov lásky. Vnímate ju svojimi pocitmi a. Spoznávate ňou príchuť vzťahov,
spoznávate vo vzťahoch seba.
Odovzdaj sa tomu s otvorenou dušou milované dieťa. Naplní ťa VNÚTORNÁ SLOBODA, VNÚTORNÁ PRAVDA,
HARMÓNIA, POKOJ, MIER DUŠE. Návrat z hlavy do posvätného srdca, do stredu Bytia a tvorenie z tohto Zdroja. Tam
je kľúč k skutočnej láske. Vnútorná sloboda priťahuje vnútornú slobodu a rozpoznáva slobodné tvorenie vo všetkom.
AFIRMÁCIE:
 Ja som vedomie Jednoty
 Ja som vedomie kozmickej lásky a svetla
 Uvedomujem si jednotu vo všetkom
 Moje svetlo preniká celým vesmírom.
 Dýcham a tvorím v jednote s Gaiou i celým Univerzom.

51/ KOZMICKÉ SEMENO

Si vteleným kozmickým princípom. Nesieš v sebe hviezdne semienko Univerzálneho Vedomia Jednoty. Nasleduj
vedenie Vyššieho ja – vniesť svoje svetlo medzi ľudí Zeme – v čase planetárneho vzostupu.
Milovaný, si dieťaťom Neba i Zeme. Si Vesmírnym Duchom v pozemskom tele. Nesieš v sebe kódy planetárneho
prebudenia. Si hviezdnym semienkom, v ktorom je vložená dokonalá inteligencia i bezpodmienečná láska. To semienko
sa prebúdza s tebou, rastie a necháva v tebe rozkvitať odkazy, ktoré si si uložil sám pre seba na dobu, keď poznanie v
tebe dozreje a si pripravený vnímať svojím rozšíreným vedomím. Sú to posolstvá od tvojej Galaktickej rodiny. Tvoji
Kozmickí rodičia stoja pri tebe a pomáhajú ti sa rozpomenúť na tvoj hviezdny pôvod.
Teraz je čas poznať, že tvojou pozemskou misiou je svietiť. Prebudiť svoje svetlo a svietiť. Žiť plne rozkvitnutý potenciál
vedomia tak, ako ťa srdce vedie. Vystúpiť z duality mysle a milovať. Milovať všetko, čo ti život na Zemi ponúka. Otvoriť
srdce a vniesť do emócií úprimnú silu a vášeň prežívania.
Si na najnádhernejšej planéte obdarenej čarom farebnosti pocitov. Je to tak vzácne. Ponor sa do esencie života a splyň
s prúdom rieky, ktorá sa každým okamihom vlieva do oceánu Jednoty, slobody a nekonečnosti otvorených možností.
Tam sa odkryje tvoj posledný závoj oddelenosti a poznáš, že si súčasťou Najväčšej oslavy galaktickej transformácie, kde
hlavnú úlohu hrá Gaia – Matka Zem.
Poznáš, že si v spojení s bratmi a sestrami tvojej Galaktickej rodiny, že všetci ste jedno vo vzájomnom spojení cez
dohody duší so všetkými poslami svetla – Jedno Vedomie Jednoty, tvoriace Vzostúpenú Zem. Poznáš a objímeš svoj
kozmický domov vo svojom srdci, spoznáš svoj kozmický princíp, ktorého si vtelenie a necháš ho žiariť ako esenciu do
všade, a vo všetkom.
Pevne sa ukotvíš vo svojom pravom mieste tu na Zemi a pritom necháš pulzovať v sebe svetlo tvojho hviezdneho
domova – Síria, Plejád, Arctura, Lýry, Oriona, Alcyonu, Andromédy... Ty vieš. Odpoveď poznáš cez znamenia, čo ti nebo
posiela, milovaný...
Ďakujem ti za tvoju službu lásky, za tvoj pozemský i hviezdny príbeh, za vieru v cestu –v tvojom srdci vpísanú – cestu
novej reality lásky, založenej na zdieľaní darov svetla a milosti. S láskou Sofia – tvoja kozmická podstata Jednoty
AFIRMÁCIE:
 Ja som hviezdne semeno kozmickej lásky a svetla.
 Ja som vtelený kozmický princíp.
 Ja som Kozmické Vedomie v pozemskej misii.
 Ja som Láska a Svetlo.

52/ GRÁL

Si strážcom svätého Grálu. Si Grálom. Si Kristom i Máriou Magdalénou. Všetky príbehy ľudstva žijú v tebe. Si
Kozmickým vedomím, v ktorom žijú všetky cykly stvorenia. Si všetkým a TAK TO JE.
Tie najvzácnejšie veci sú ľudským očiam neviditeľné. Ale prístupné sú očiam srdca. Tvoje srdce, tvoj domov Ducha čaká
na najväčšie odhalenie, pre ktoré si tu. Je poznaním Seba, celého stvorenia, všetkých súvislostí.
Tam poznáš, že všetko SI TY. A všetko žije v tebe.

Grál je kalich. Božská nádoba, ktorou je tvoje telo, keď sa naplní Duchom.
Keď tvoja cesta k sebapoznaniu prebudí tok Božskej sily – kozmickej Šakti v tele – aktivuje sa šišinka – epifýza – tvoja
brána k vyšším dimenziám. Prebudí sa svetelný lotos – s tisícimi okvetnými plátkami. Je oživeným špirálovým tancom.
Je tvojím multidimenzionálnym satelitom, ktorým poznáš nekonečnosť Vesmíru v sebe. Je Korunou osvietenej Bytosti.
Grál je tvojou Božskou identitou v prebudenom Vedomí. Je tvojou Sofiou. Je tým, kým SI.
Nemusíš nič. Len buď. Všetko sa deje samé. Všetko je predurčené. Všetko v božskom načasovaní dozrie v šťavnatý
plod. Aj Grál v tebe dozrie. A celý vesmír sa rozžiari tvojim svetlom. A deje sa to TERAZ. Buď požehnaná, nádherná
bytosť lásky.
Sofia.
AFIRMÁCIE:
 Ja som Grál.
 Otváram sa zázrakom obyčajnej prítomnosti.
 Ja som SOFIA.