Archanjel Metatron

Rastiem s tvojou pomocou

PREJAV:
Ružovofialová energia, jemná, zároveň silná, rozžiaruje srdce prežívaniu láskyplných spojení, Jeremiel preniká súcitom
k prapodstate duše a vedie k poznaniu jednoty

PÔSOBENIE:
 Schopnosť rásť, poznať seba a radostne tvoriť lásku vo vzťahu.
 Oslobodenie karmických blokád v partnerstve.
 Precítenie najhlbšej lásky a vedomé prežívanie a zdieľanie jej sily.
 Schopnosť vnímať božskú podstatu v každej bytosti.
 Uvedomenie si zrkadlenia v každom vzťahu a pochopenie aký dar, lekciu mi prináša a ako môžem vniesť harmóniu a
lásku?
 Nadviazanie spojenia so svetelnou rodinou hviezdneho domova.
 Otvorenie sa posvätným vzťahom, dvojplameňom a spriazneným dušiam a spoznať cez nich esenciu jediného zdroja.

KARTY:
25 – VNÚTORNÁ SLOBODA
26 – OCENENIE
27 – SÚCIT
28 – POSVÄTNÉ VZŤAHY

ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Váhy,
PLANÉTA: Venuša
ASTROLOGICKÝ DOM: 7. Partnerské vzťahy, umenie tvoriť harmóniu láskou a prijatím, sila spojenia.

25/ VNÚTORNÁ SLOBODA

Slobodne otvor krídla svojej duše a leť! Uvoľni sa z pút strachu a obmedzení. Nechaj každú dušu i seba ísť vlastnou
cestou. Poznaj chuť vnútornej slobody. To je tvoj najväčší dar láske i svetu.
Dovoľ si poznať to, po čom tvoja duša najviac túži. Sloboda je stav bytia, ktorý je najviac podobný energii Lásky
Božského Zdroja.
Je podstatou vedomého tvorenia.
Vykroč k vnútornej slobode rozhodnutím zažiť ľahkosť bytia.
- Uvedom si ktoré oblasti života potrebujú krídla. V čom sa túžiš uvoľniť spod kontroly mysle, strachu, obáv...
- Jasne si pomenuj ten pocit.
- Uvedom si ho v tele. Zameraj pozornosť a láskyplne ho prijmi.
- Zostaň v totálnom prijatí, bez úsilia a odporu, nesnaž sa nič meniť. Tvoj zámer je v súlade so zámerom Ducha
– oslobodiť nízkovibračné energie obmedzenia a strachu a premeniť ich na ľahkosť, lásku a slobodu.
- Vnes svetlo a pozoruj ako sa proces oslobodzovania deje bez námahy, prirodzene, požehnaný a usmernený
prúdom tvojej pozornosti.
Sloboda je kľúčom k láske. Tým, že oslobodzuješ svoju dušu, svoju myseľ – zrkadlí sa stav slobody vo všetkých
vzťahoch.
Odvaha oslobodiť sa z karmicky zaťažených vzťahov a vystúpiť z cyklu obmedzení, uvoľní obrovskú energiu
a nekonečné možnosti nových príležitostí rásť a rozvíjať sa cez zrodenú slobodu. To je výzva osobného vzostupu cez
lekciu vzťahov.
Požiadajte nás o pomoc. S láskou vás povedieme ku skúsenosti alchýmie oslobodenia – radostne a vedome.
AFIRMÁCIE:
 Ja Som sloboda.
 Slobodne a ľahko plyniem životom.
 Môj zámer je sloboda vo všetkých oblastiach života.
 Slobodne sa rozhodujem o svojom živote.

26/ OCENENIE

Úprimné ocenenie je skutočný dar lásky. Hľadaj krásy a hodnoty Ducha vo všetkom. Očami srdca môžeš vidieť zázraky
všade. Oceňovaním a zdieľaním pozdvihuješ vibráciu lásky duše a prebúdzaš dobro a spojenie s Bohom v každej
bytosti.
Poznaj silu úprimného ocenenia. Je mocná. Jedna z najmocnejších. Je nástrojom ducha, ktorým vedome prebúdzaš
božské kvality v sebe i v tom koho, alebo čo oceňuješ.
Prepni svoje vnímanie na vnímanie energie a pozoruj ako ocenenie v toku svetla preniká priamo do srdca, do stredu
bytia. Oživuje plameň Božskej sily a tá kvantovým vedomím sa premieta všade. Do celého bytia. Vlnením nesie lásku,
svetlo, pozdvihuje vibračnú energiu. Je ako zážeh, čo rozdúcha uvedomenie vlastnej hodnoty.

Keď úprimne oceňuješ vnútorné hodnoty človeka – nalaďuješ silové pole vášho spojenia láskou a prirodzene sa uvoľňujú
staré blokády minulosti. Prebúdza sa nová energia vzťahu. Láska a prijatie.
Všetci ste esenciou Boha. Jediného Zdroja. Vašou dohodou duše o prebudení – je vzájomne rásť a pripomínať si vaše
božské kvality, ktorými sa navzájom inšpirujete a zrkadlíte.
Čo vidíš okolo seba – premieta tvoje vnútro. Čo dávaš iným, tým seba obdarúvaš.
Nech sa ocenenie stáva tvojím rozsievaním láskavej pravdy.
A začni ocenením seba a svojho života, milovaný.
AFIRMÁCIE:
 Ja som úprimné ocenenie.
 Nachádzam a oceňujem prejav lásky a tvorenia v každej bytosti.
 Ocenením liečim a harmonizujem vzťahy.
 Poznám a oceňujem svoju hodnotu.

27/ SÚCIT

Súcit je najvyšším prejavom lásky vyspelej duše. Nie je ľútosťou. Je hlbokým precítením jednoty spojenia na všetkých
úrovniach... Je poznaním, že všetko má vyšší zmysel, slúži prebudeniu a každá duša si tká svoj osud.
Keď je tvoj zámer úprimný a duša vyspelá, prúd lásky a súcitu tryská z tvojho srdca. Zo stredu bytia, kde duch prebýva.
Vlny bezpodmienečnej lásky sa šíria rýchlejšie ako samotné svetlo. Preniknú do energetického poľa tých, s ktorými
súcitíš pri prechádzaní rôznymi životnými situáciami.
Nastáva jav ako pri prieniku energií, kde vyššie vibrácie lásky, ktoré sú ako nádherné mandaly posvätnej geometrie –
pozdvihujú vibrácie strachu a bolesti. Prienik energetických polí nalaďuje v zákone slobodnej voľby.
Bolesťou sa srdce otvára viere a zmene. Tým sa bytosť môže vynoriť z vlastného bahna a precitnúť v sile. A následne –
očistený a zušľachtený skúškou – a posilnený energiou súcitu smeruje svoje žitie ďalej. Každý podľa úrovne rastu.
Každý podľa slobodnej vôle.
Súcit je trpezlivý lebo vie, že raz sa všetko spojí vo svetle. Súcit je slobodný a nepodmieňuje svoju cestu rozhodnutím
iných. Súcit je radostný lebo pozná, že všetko slúži prebudeniu. Súcit je ľahučký ako pierko anjela, čo pozdvihuje zraky
ku svetlu.
Buď súcitom, čo nechá každú dušu ísť cestou vlastných rozhodnutí. Buď múdrym súcitom, čo dovolí všetkým učiť sa z
vlastných skúseností.
Modli sa a hľadaj v sebe stav súcitu ako bránu k vyššiemu pochopeniu a zdroja sily vesmírnych zákonov v pozemskom
bytí. Poznáš, že to je skutočným požehnaním.
To je cesta Posla Svetla.
AFIRMÁCIE:
 Som kanálom božskej lásky a súcitu.
 Prijímam, že každá duša si volí svoju cestu a ctím si to.
 Súcitom prebúdzam lásku jednoty všetkých bytostí.

28/ POSVÄTNÉ VZŤAHY

Si pripravený poznať vzťah z úrovne Jednoty. Pripomenie ti pocit Božskej podstaty, prameň sily, nekonečnej lásky
kozmického domova.
Otvor srdce vzájomnému spojeniu, liečeniu, zdieľaniu úprimných citov. Ukotvujete na Zemi nové tvorenie cez posvätné
vzťahy.
Každá bytosť je jedinečná, celistvá a je úplný prejav dokonalej Božskej podstaty. Ste dokonalými Bohmi. A v hre života
sa navraciate od oddelenia opäť k plnému žitiu vedomej Jednoty.
Rastiete cez vzťahy. A v tejto fáze prebudenia – ako sa láskou zaceľujete v Sebe, vyzliekate panciere bolesti. Uvoľňujete
sa z karmických spojení a priťahujete k sebe liečivé a kozmické vzťahy, ktoré nazývate dvojplamene. Vstupujú do
vášho života, keď ste pripravení užívať si lásku, vzájomne sa podporovať, liečiť, zrkadliť to najvyššie, čo v sebe
nesiete. V ich prítomnosti sa rozpomínate na pocit jednoty v sebe, na svoj božský kozmický pôvod. Naplníte sa novou
silou, ktorá sa prebudí vo vás. Je dôležité vám pripomenúť, že tieto vzťahy sú založené na podstate slobody duše.
Nemôžete sa vzájomne vlastniť ani zväzovať. Nedopĺňajú chýbajúce, zrkadlia vašu vlastnú, rastom naplnenú celistvosť.
Táto znásobená energia vytvára vlnu planetárneho prebudenia cez bezpodmienečnú lásku a tvorivosť novej oktávy. Je
láskavou kolískou, v ktorej sa rodia deti novej doby, nedotknuté skúsenosťou duality. Posvätné vzťahy sú tónom lásky
nového ľudstva.
AFIRMÁCIE:
 Otváram srdce novej láske Jednoty.
 Vzájomne spolu rastieme ku šťastiu.
 Tvoríme spolu novú Zem.
 Milujem ťa láskou vesmírnou.