Archanjel Raziel

Prebúdzam v sebe slnečnú silu Zdroja.

PREJAV:
Energia slnečného princípu, vedúca k prejaveniu Božského tvorenia v každej bytosti.

PÔSOBENIE:
 Vedie k osobnej sile poslania na Zemi.
 Pomáha spoznať náš účel v tomto vtelení.
 Prebúdza uvedomenie zmyslu života v osobnom tvorení ako dar Gaii.
 Rozvíja umenie trpezlivosti spojenia s božským načasovaním.
 Spája s univerzálnou silou tvorenia pri všetkých zámeroch slúžiacich prebudeniu nového vedomia.
 Napomáha precítiť Božskú iskru v sebe a rozžiariť svoj život.
 Úplne prakticky povedie k určeniu priorít v živote na ceste k Sebe.

KARTY:
37 – ZÁMER
38 – NADŠENIE
39 – TRPEZLIVOSŤ
40 – PRIORITY

ZNAMENIE ZVEROKRUHU – Kozoroh
PLANÉTA: Venuša
ASTROLOGICKÝ DOM: 10. Tvorím svoje poslanie na Zemi, otváram brány k svojej vesmírnej podstate

37/ ZÁMER

Tvoj zámer je nastaveným kormidlom tvojej lode života. Rozpomeň sa na to, kto si a kam smeruješ. Otvor svoje srdce
inšpiráciám z Božského prameňa a neustále, vedome zušľachťuj kryštalickú jasnosť tvojho zámeru.
Milovaný, poznaj základný zákon tvorenia, usmernením svojej energie. Kam nasmeruješ pozornosť, tam prúdi energia,
tomu dávaš silu, to oživuješ.
Si tvorcom svojho života, svojej prítomnosti. Prevezmi zodpovednosť za všetko čo žiješ – a uvedom si, že to môžeš
zmeniť nasmerovaním svojej pozornosti a vedomým zámerom.
- Ujasni si svoj zmysel života. Je to prvý krok na ceste vedomého posla svetla. Tvoj prúd vedomia, tvoje
Najvyššie Ja, v nekonečne milujúcich aspektoch Jednej rodiny Svetla – sme stále s tebou a vedieme ťa, aby
si sa rozpomenul na tvoj skutočný účel v tomto vzácnom vtelení. Teraz je čas vedome sa rozhodnúť zo stredu
svojej sily. Poznaj svoju hodnotu. Čo ťa napĺňa šťastím a radosťou? Áno, je to umenie vyspelých majstrov.
Ale ty si majster a tvoje stopy svetla pulzujú v nespočetných časopriestoroch a nesú svedectvo tvojho
putovania. Tvoje srdce, tvoja DNA, pamäť v každej bunke to vie.
- Nech tvoj zámer vychádza z bytia. Vesmír tvorí v tejto rovine. Uvedom si aký pocit, stav bytia ti je najbližší.
Pri čom to zažívaš? Čo pri tom robíš? S kým si? Ponor sa do toho pocitu a nechaj ním naplniť celé bytie.
Pozoruj ako sa rozlieva a silnie.
- Sformuluj ho do jednoduchého výrazu, slova. Prenes z vlastnenia a činnosti do bytia. ( nie – chcem mať,
chcem robiť... ale – túžim byť... JA SOM. )
PRÍKLAD: ak túžiš rozvíjať svoje liečiteľské dary, vnímaj pocit, ťah duše, ako to chutí... A namiesto zvyčajného logického
postupu. (potrebujem miestnosť na liečenie... aby som mohol robiť liečenie ) – postav sa priamo do jadra stavu bytia. JA
SOM LIEČITEĽ, JA SOM LIEČIVÁ ENERGIA. Vtedy liečiš nech si kdekoľvek a robíš čokoľvek.
- Udrž to vedome v sebe. Oživuj to v každom okamihu. Sleduj protisilu, ktorá sa vzápätí prebudí (ako
skúška, či naozaj)...
- A dovoľ aby sa forma vytvorila sama tak, ako je v súlade s najvyššou možnosťou, ktorá s tebou ladí. Je to
vždy hravé spolutvorenie. Dôveruj a buď bdelý.
Milujeme ťa a žehnáme každý tvoj krok.
AFIRMÁCIE:
 JA SOM .........................................
 Mojim zámerom je .......................................

38/ NADŠENIE

Prebudil sa v tebe nový plameň Univerzálnej životnej sily. Nechaj ho oživiť intenzitou svojho srdca. Uchop tú silu a daj jej
tvorivý výraz. Nadšenie sú krídla tvojej duše. Sú silou Božského tvorenia. Keď zachytíš Inšpiráciu priamo zo Zdroja –
okamžite to pocítiš. Naplní ťa taká radosť a nadšenie, že ten pocit si zapamätá každá bunka tvojho tela.
Vtedy vieš, že to je tvoj osud – že to je cesta, ktorú si si pre seba pripravil v úrovni Svetla – pred týmto vtelením. A ty
vieš, že všetko je možné. Že všetko príde ľahúčko a bez námahy. Všetky brány sú otvorené a ten nápad je božím
vedením.
Nadšenie je most k jeho realizácii. Prepožičiava ti krídla ľahkosti.

Proces tvorenia s nadšením pritiahne k tebe pomoc z vyšších sfér, ľudí s podobnými zámermi a všetko, čo je v súlade s
tvojou cestou sa prirodzene bude zjavovať na každom kroku.
Nadšenie je dôležitým signálom, že ideš správnou cestou. Je to vibrácia zázrakov.
Jedinou tvojou výzvou je udržať sa na vlne nadšenia, nechať myseľ otvorenú pre nové podnety a vyživovať svoje bytie
tým čistým stavom detskej hry.
Keď si sa vzdialil zo svojho stavu detského bytia a nadšenie sa stratilo v povinnostiach života, navráť sa do svojho srdca.
Rozsvieť tam svetlo a rozpomeň sa na čo sa tešíš. Spoj sa s bežnými vecami v tvojom živote, prežívaj ich akoby po
prvýkrát, nanovo, vedome. Nájdi nový, živý pocit v každom okamihu... tu a teraz. Nadšenie je čistota prítomného
vedomia, je radosťou, je iskrením šťastia z prostého bytia
Užívaj a zdieľaj, nech tato čistá energia pozdvihne vibráciu v kolektívnom vedomí bytostí v tvojom okolí.
MODLITBA:
Archanjel Raziel, prosím prežiar moju dušu energiou slnečného vedomia a napoj moje bytie vláknami svetla na moju
pravú cestu radosti. Veď ma prosím, nech rozpoznám cez svoje pocity smer môjho tvorivého života. Ďakujem.
AFIRMÁCIE:
 Radosť je prameň tvorenia a nadšenie je rieka života.
 Otváram svoje srdce radosti a sile nadšenia.
 Moja duša pozná smer. nadšenie je moja navigácia.

39/ TRPEZLIVOSŤ

Rodí sa v tebe nové vedomie. Dôveruj procesu, ktorý vedie Božská láska a jednota. Buď trpezlivý, načúvaj vnútornému
hlasu. Všetko je v poriadku. Čoskoro spoznáš božské načasovanie. Udržuj pozitívne naladenie a užívaj si to.
Buď trpezlivý, milovaný. Svet, v ktorom žijete a tvoríte je súčasťou matky prírody a jej zákonov. Všetko sa riadi
a podlieha prirodzeným cyklom života. Trpezlivo pokračuj vo svojom procese tvorenia až k naplneniu zámeru. Upokoj
svoju myseľ a dôveruj.
- Udržuj bdelú pozornosť, vieru a nadšenie – a s vďačnosťou sleduj ako sa rodí plod tvojho tvorenia.
- Raduj sa z každého malého úspechu, oceňuj sa i všetkých, ktorí sú súčasťou. Ustráž svoju myseľ. Vytváraj
jasné a pozitívne myšlienky, ktoré sú pomocou a podporou na tvojej ceste.
- Trpezlivosťou si pestuješ vnútornú dôveru v seba i stvoriteľa, sebaistotu a silu ducha. Stávaš sa majstrom
a ukotvuješ v sebe materský princíp radostného, trpezlivého očakávania.
- Využi moc afirmácií, hlboký vedomý dych a vďačnosť a pokoru ako vyspelosť duše. A pokračuj okamih za
okamihom, krok za krokom, deň za dňom. Udržuj vysokú vibráciu v ktorej Duch premietne a naplní, čo k tebe
patrí.
MODLITBA:
Milovaný Bože. Ďakujem za dar Života. Prebuď prosím vo mne silu trpezlivosti, pokoru a láskyplnú vďačnosť. Veď ma
cestou jasnosti priamo k naplneniu môjho poslania. S ľahkosťou, radosťou a v plnom vedomí. Ďakujem.
AFIRMÁCIE:
 JA SOM pokojná trpezlivosť
 Nechávam v sebe dozrievať a zrodiť zámer .....................
 Trpezlivo, prirodzene, vedome plyniem svojím životom.

40/ PRIORITY

Urči si svoje priority. Smeruj pozornosť na to podstatné. V jednoduchosti je sila a jasnosť tvorenia. Nauč sa jasne a
jednoznačne povedať „nie!“, keď to nezodpovedá tvojej najvyššej Pravde.
Priority sú piliere, na ktorých pevne stojí tanec tvojho tvorenia. Sú otvorené tepny priamo zo srdca života. Urči si, čo je
teraz v tvojom živote podstatné. Tvoje srdce to vie. Dovoľ si cítiť a jasne prejaviť svoju silu. Vieš ako to urobiť.
Určenie priorít zameria tvoju pozornosť na to skutočné, životom pulzujúce a urýchli sa proces tvorenia i tvojho osobného
vzostupu.
Stále žijete v dimenzii, kde čas hrá dôležitú rolu.
Čas je energia a môžeš ju poznať a uchopiť tým, že podstatné dáš na prvé miesto. Tým vytvoríš príležitosť, aby sa
uvoľnila energia, ktorá ti dá krídla a prevedie ťa s ľahkosťou tvojim životom.
- Neodkladaj a rieš vo chvíli, keď je to prítomné. Neodkladaj rozhodnutia, činnosť, veci, ktoré svojou dôležitosťou
sa ti pripomínajú.
- Konaj, keď je energia živá. Odkladaním sa zacykluješ v starých nedoriešených energiách. – Osloboď sa od
zbytočností.
- Menej je viac. Jednoduchosť dovolí aby energia plynula s ľahkosťou jasne a účinne. Jednoduchosť ťa privedie
k Prameňu. K Jednote.
AFIRMÁCIE:

 S ľahkosťou, zodpovedne si tvorím svoje priority.
 Volím si jasnosť a jednoduchosť. Ja som na prvom mieste.