Archanjel Zadkiel

Zdieľam Duchom prebudené dary so svetom.

PREJAV:
Svetlofialová energia, jemne prebúdzajúca vyššie duchovné zmysly. Zosilňuje rozkvet šišinky – brány ku Kozmickému
Vedomiu

PÔSOBENIE:
 Prebudenie duchovných darov a ich zdieľanie.
 Zvyšuje vnímavosť energií.
 Prehlbuje jasnozrivosť, jasnocítenie, jasnomyslenie, jasnopočutie...
 Prijímanie a zdieľanie informácií z jemnohmotného sveta.
 Napojenie a dekódovanie reči symbolov – kozmického jazyka.
 Uvoľňuje zranenia zablokovania duchovných darov z doby inkvizície a inej doby temnej noci duše ľudstva.
 Obnovuje dary liečenia kozmickou energiou.
 Rozvíja dar vidieť vo všetkom vyšší zmysel.
 Vstup do akáša kroniky – posvätnej knižnice záznamov ľudstva.

KARTY:
33 – DUCHOVNÉ DARY
34 – DUCHOVNÝ LIEČITEĽ
35 – SYMBOLY
36 – AKÁŠA KRONIKA

ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Strelec
PLANÉTA: Jupiter
ASTROLOGICKÝ DOM: 9. Duchovná komunikácia, dary svetla

33/ DUCHOVNÉ DARY

Milovaní, je to požehnanie Je čas prebudiť a zušľachtiť duchovné dary od Stvoriteľa. Je to súčasť tvojho poslania pri
osobnom a planetárnom vzostupe. Rozvíjaj tieto schopnosti a dôveruj si pri ich zdieľaní s tými, ktorí ťa požiadajú o
pomoc.
Gaia sa presúva do vibračného pásma planetárneho osvietenia. Vysoká vibrácia prebúdza všetky duchovné centrá.
Aktivuje sa šišinka a to spúšťa kaskádový proces zmien. Reaktivuje sa vaše vedomie. Tie zmeny cítite v celej bytosti. Je
dôležité, aby ste ho uchopili vedome.
To, čím práve prechádzaš je milosť prebudenia tvojich duchovných darov, ktoré sú súčasťou dohody duše pre službu a
tvorenie nového vedomia v tomto vtelení. Je ich množstvo, prenikajú spektrom duchovných vibrácií a sú prepojené s
vyšším zmyslovým vnímaním.
Jasnovidenie, jasnocítenie, jasnomyslenie, jasnopočutie, liečenie a mnohé formy prenosu kozmickej energie, duchovné
tvorenie nekonečných možností... sú dary vášho duchovného dedičstva, na ktoré ste tak dlho čakali.
- Rozpoznaj dar, čo sa v tebe prebúdza. Zameraj pozornosť dovnútra a nadviaž spojenie s Innate – dokonalou
inteligenciou tvojho rodiaceho sa multidimenzionálneho tela. Požiadaj svoje vyššie Ja, svetelnú rodinu
Archanjelov o jasné vedenie.
- Rozvíjaj dar Svetla príležitosťami, ktoré zrazu vstupujú do života, po tvojom rozhodnutí otvárať vedomie
cestou Ducha.
- Telo je nosič Ducha, prechádza obrovskou zmenou. Dopraj mu lásku, oddych, pobyt v prírode, živú stravu...
Miluj svoje telo. Nastav rovnováhu duchovného prebudenia v pozemskej istote hojnosti a zdravia.
- Zdieľaním sa učíš ako rozvíjať a zušľachťovať duchovné dary. Nájdi formu zdieľania, službu ľuďom, ktorá ťa
napĺňa radosťou.
- Užívaj si to. Naplň sa najprv ty, potom iným slúž. Riaď sa intuíciou tak, aby napojenie na Božský zdroj ťa
vyživovalo plne na všetkých rovinách.
Žehnáme ti a sme v neustálom spojení v celom procese vzostupu.
AFIRMÁCIE:
 Prijímam s odvahou svoje duchovné dary.
 Každou skúsenosťou rastiem a spoznávam ako rozvíjať svoje Dary Ducha
 Zdieľaním rozvíjam a posilňujem dary od Boha.
 Ďakujem za dary svetla.

34/ DUCHOVNÝ LIEČITEĽ

Máš dar pracovať s kozmickou energiou liečenia. Požiadaj vedome o plnú aktiváciu tvojich nástrojov liečenia z minulých
vtelení a z vyšších úrovní existencie. Otvor sa a nechaj sa viesť. Zdieľaním služby budeš rásť a učiť sa.
Rozpomeň sa na svoje schopnosti liečiť, harmonizovať a sprostredkovať vedomé prepojenie mysle, duše a tela. Duch v
tebe chce rásť a prebudiť schopnosti duchovného liečenia, uložené v tvojej pamäťovej banke – v bunečnej pamäti. Si tu,

aby si liečil. Si v tejto miestnost, v tomto priestore, v tomto vzťahu, v tomto stave vedomia, aby si liečil. Tvoje svetlo je
liečivé.
Maj odvahu nasledovať intuíciu a načúvať hlas srdca. Povedie ťa k plnej, ale postupnej aktivácii liečiteľských schopností.
Rozpoznáš ako. Povedieme ťa.
Máš dar sprostredkovať skúsenosti vlastného prerodu do nového vedomia. Otvor sa a zdieľaj svoju cestu, svoju živú
a prebudenú energiu. Hraj sa, nachádzaj svoje vyjadrenie, spôsob, ktorým energia prúdi, vyživuje ťa radosťou.
Nachádzaj nové, jednoduché prenosy kozmickej energie v súlade s ukotveným vedomím Jednoty. Jemne a ľahúčko.
Pomôžeš druhým otvoriť sa a objaviť Božský zdroj v Sebe. Nechaj pri tom svoje srdce otvorené, buď len čistým kanálom
Božstva. Každý sa prebúdza sám, vlastným, originálnym spôsobom.
Tvojou úlohou je svojou prirodzenosťou a pokojom zapáliť iskru a pomôcť tak a toľko, ako je bytosť otvorená.
Buď trpezlivý a rozvíjaj svoje vlastné napojenie na Ducha živej prítomnosti. Môžeš pomôcť, len ak ty sám žiariš zdravím
a harmóniou. Byť duchovným liečiteľom – znamená pomôcť prepojiť a zosúladiť myseľ, dušu i telo. To je stav zdravia. To
je stav, ktorým proces vzostupu pretancujete radostne, vedome a tvorivo.
AFIRMÁCIE:
 JA SOM duchovný liečiteľ.
 JA SOM boží nástroj liečenia.
 Vedome vylaďujem svoju myseľ, dušu i telo.
 JA SOM liečivá láska.

35/ SYMBOLY

Duch k tebe hovorí cez symboly. Otvor srdce a vnímaj, že všetko okolo teba je živé vedomie, cez ktoré vesmír
komunikuje s tvojou dušou. Vnímaj to, pozoruj bdelo a dešifruj reč symbolov.
Ste ponorení v energii živého Ducha. Ste súčasťou dokonalého Vesmíru, kde je všetko navzájom prepojené a vzájomne
komunikuje, zdieľa, vyživuje sa a zrkadlí. Nazývate to Bohom. Jednotou, Zdrojom, Bytím...
Boh s Vami hovorí neustále. Zrkadlí okamžite každú myšlienku, vyslovenú otázku, prosbu... Je Láskou ktorá Vás pozná.
Vie. Ktorá je Vami.
- Otvor vedomie a vnímaj. Vnímaj impulzy, pozoruj akou formou s tebou Duch komunikuje. Hľadaj, čo s tebou
rezonuje. Čomu rozumieš, s čím sa spájaš... Intuícia ťa navedie, pocity ti okamžite potvrdia správnosť.
- Dokážeš vnímať reč a synchronicitu kozmickej komunikácie, keď si v bdelej pozornosti vedomej prítomnosti.
Tu a teraz je všetko jasné a mocné. Pozoruj a vyciťuj. Duch s tebou hovorí cez symboly prírodných živlov, ľudí
a ich posolstvá, stretnutia, odkazy „náhod“, reč čísiel, vnútorné vnuknutia, udalosti zdanlivo nezmyselné,...
- Vesmír komunikuje, prenáša kódy, aktivačné kľúče prebudenia prostredníctvom symbolov. Sú to kryštály
vedomia a nesú vysoké vibrácie, modelujúce a usmerňujúce kozmickú energiu. Sú mocné a postupne ich
poznávate, ako sa dostávate do vibračného zladenia s vašim prúdom vedomia. Oživuje sa vaše napojenie na
Hviezdny domov. Sú to rôzne obrazce, mandaly, rezonátory posvätnej geometrie. Svetelný kozmický jazyk.
Dôveruj a prijímaj to, čo cítiš. Reaktivujú nové vrstvy DNA. Súvislosti rozpoznáš, keď dozrie vedomie.
- Pozoruj, načúvaj, vnímaj a dekóduj. Pýtaj sa a prijímaj odpovede. A s dôverou sa posúvaj v tejto prenosovej
komunikácii cez symboly ďalej.
Ako sa tvoje vedomie rozpína – VIEŠ, ŽE VIEŠ. LEBO SI TÝM, KÝM SI. ŽIVÝM VEDOMÍM JEDINÉHO DUCHA.
AFIRMÁCIE:
 Vedome vnímam a dekódujem symboly.
 Otváram sa Božskej komunikácii cez znamenia.
 Nastavujem vedomie Jednoty, prepájam sa na svoju Akášu poznania.

36/ AKÁŠA KRONIKA

Buď bdelý. Povedieme ťa k získaniu dôležitých informácií z posvätnej knižnice záznamov Akáši. Prebúdza sa tvoja
bunečná pamäť. Vnímaj pocity, vnútorné vedenie – je kľúč k Poznaniu.
Akáša je knižnica záznamov nesúca všetky informácie Stvorenia.
Má mnoho vrstiev a vibračných úrovní. Každá bytosť, každé vedomie, má prístup k Akáši. Tak ako sa pozdvihuje
vibračná frekvencia, odomykajú sa brány Akáši a ľudstvo je zaplavené novými informáciami, uvoľnenými z mnohých
osvietených civilizácií, ktorými ste prešli. Akáša Gaii je v kryštalickom jadre planéty a v kryštalickej magnetickej mriežke
okolo Zeme. Je napojená na vašu osobnú Akášu, uloženú vo vašej DNA. Tento systém je vo vzájomnom
elektromagnetickom súzvuku.
Každá zmena k vyšším vibráciám uvoľňuje nové záznamy, prebúdzajúce poznanie, aktivujúce jasnosť, múdrosť už
prežitej skúsenosti z iných vtelení. Tento proces je prirodzený, riadený galaktickými a planetárnymi cyklami. Je pod
ochranou Vesmírnych zákonov a Galaktickej rady Svetla.
Si pripravený na odkrytie závojov zabudnutia. Si pripravený spoznať Pravdu o svojom Božskom pôvode. Tvoja DNA sa
prebúdza a uvoľňuje znalosti, dary Ducha, múdrosť a schopnosti napomáhajúce tvojmu poslaniu v tomto vtelení. Si
vzácna bytosť, svetelný posol, asistujúci v procese Vzostupu planéty do vyšších úrovní lásky.

Vnímaj a umožni procesu prebudenia Akášickej jasnosti znovuzrodiť silu rozpomenutia sa, vedomého napojenia
a praktického využitia múdrosti v živote.
AFIRMÁCIE:
 JA SOM múdrosť prebudenej Akáši.
MODLITBA:
Archanjel Zadkiel, veď ma, prosím k prebudeniu akášických záznamov, umožňujúcich môj vzostup a rozkvet. Prepoj
moje vedomie s kozmickým jazykom symbolov a pomôž mi jasne pochopiť odkazy a posolstvá. Ďakujem.