0 Zdroj

Kľúčové slová: Vedomie kozmickej lásky a svetla, do- mov duše, nekonečná milosť, všetko je v poriadku, si pod ochranou a vedením najvyššieho Zdroja, rozpomeň sa na to, kto si, si milovaný/á, vzácna bytosť.

Obraz: Fialový plameň- prejav Jednoty, semeno života je esencia podstaty života, oko jeprincíp Boha, Pravdy, vše-prítomnej, všetko-prenikajúcej Lásky.Posolstvo:Si súčasťou Jediného Zdroja. Všetko je dokonale vzájomne prepo- jené a má Vedomie. Ako postupne kráčaš po tvojej ceste, Tvoje Ve- domie sa rozpína a spoznávaš zrkadlenie Božského Zdroja vo všet- kom.Zdroj má mnoho mien. Každá úroveň ponúka prežiť, precítiť a rea- lizovať Boha cez tie skúsenosti, ktoré práve potrebujeme pre náš vlastný rast a rozvoj.Zmyslom všetkého je HRA ŽIVOTA.
Na počiatku sa Jediný, neprejavený Vše obsahujúci Prameň, zdroj všetkých potenciálov roztryskol do nekonečných iskier. Každá iskra nesie v sebe absolútny potenciál Jednoty. Hra je objaviť a prebudiť nástroje, ktoré sú v každom vtelení iné. Jedinečné.
Zdroj ťa vedie a podporuje. Vo všetkých tvojich rozhodnutiach. Cez tvoje tvorenie sa spoznáva v tebe, Cez tvoje skúsenosti rastie a roz- pína sa. Vnímaj, že si predĺženým prúdom Zdroja. Uvedomuj si toto napoje- nie na kozmický pôvod. Stíš sa a precíť ako Zdroj v tebe dýcha, pulzuje, žije, miluje, dotýka sa, tvorí, hovorí…Je Tebou. Vnímaj toto Bytostné spojenie vo všet- kom. V túto chvíľu prebieha intenzívna božská komunikácia. Prichádzajú   k tebe posolstvá a mocná energia zdroja. Venuj pozornosť svojim myšlienkam, pocitom a vnemom, ktoré sa v tebe otvárajú. Sú do- tykom, liečením a inšpiráciou z najvyšších úrovní. Pripomína ti zá- blesk pravdy, silu modlitby, a vieru v tvoju cestu, ktorá sa v tebe práve nanovo otvára. Minulosť nechaj za sebou a rozdúchaj tú iskru v pla- meň vedomej bytosti. Spomeň si kto si. Si nekonečnou energiou božského zdroja. Si mocná bytosť, ctená a milovaná celým vesmírom. Nikdy na to nezabudni.   A z tohto vedomia veď všetky svoje myšlienky, pocity i činy.

Afirmácie:
•   Ja som súčasťou božského Zdroja
•   Boh ma vedie a chráni na každom kroku môjho života
•   Tu a teraz vylaďujem sa na energiu Kozmického Zdroja, aby cezo mňa pôsobila božská Láska a múdrosť. Nech sa  tak stane.

Modlitba:
•   Z vnútra božského svetla, ktorým SOM, čistím a otváram  cestu  pre božské zázraky. Oddávam sa srdcom čistému svetelnému vedomiu. Cez vieru a lásku prijímam Božiu vôľu.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂