El Morya

Majster BOŽEJ VÔLE a svetelného zamerania

Pôsobenie energie:
•  Otvára spojenie s Božskou inšpiráciou.
•  Pomáha oživiť motiváciu.
•  Jasnosť vízie.
•  Sústredenosť na jasný cieľ.
•  Majstrovstvo vedomého tvorenia reality.
•  Zvedomuje proces tvorenia od formova- nia vízie až po manifestáciu.
•  Zapaľuje plameň Božej vôle, aby sme na- sledovali vnútorný plán duše.
•  Odkrýva zákony pôsobenia energií v utváraní reality.
•   Učí ako vládnuť v súlade s vyššími zákonmi Ducha.

Posolstvo:

Som El Morya. Som Majster svetelného zamerania. Prichádzam k vám v dobe, ktorá je tak zázračná, kde každý v sebe poznávate tvor- cu. Cez každého jedného z vás Duch spoznáva sám seba a svoje ne- konečné možnosti Stvoriteľa - vytvárania najvyššej vznešenej reali- ty, akú môže zhmotniť a vytvoriť LÁSKA.

Ste vyslancami Svetla. A v procese vedome vytváranej vlastnej re- ality spoznávate princípy pôsobenia vesmírnej energie v bežnej po- zemskej realite. Princípy zhmotňovania od rozhodnutia čo chcete, až do reality, kde to žijete. Ten skok vo vedomí prechádza krokmi, ktoré sú premietnutím vo všetkých rovinách. Mysle, duše i tela. Vediem vás, aby ste tieto prin- cípy oživili v sebe. Žili ich. Stali sa nimi. A vlastným žitím šťastia in- špirovali iných. Ukotvujete svetelné inšpirácie vo svojom vedomí a prenášate ich do reality. Doslova stávate sa tvorcami nového sveta, nového ľud- stva, Novej Zeme. Vašou jedinou úlohou je udržiavať vaše vedomie čisté. Prijímať Božské inšpirácie, ktoré sa dotýkajú vašich sŕdc a prinášajú vášeň, radosť, šťastie. To prebúdza vôľu, ktorá vám dáva krídla a vedie vás k uskutočňovaniu vášho plánu duše. Radosť a mier v duši vám napovie, či tá inšpirácia je v súlade s ná- strojmi a darmi, ktorými ste sa vybavili do tohoto vtelenia. Podľa vášne a nadšenia pri prijatí inšpirácie rozpoznáte, že je sú- lade s vašim poslanim a pomáha vám v sebapoznani. Ten proces od inšpirácie, cez zámer, víziu až po zhmotnenú rea- litu vám pomáha vystúpiť zo života, kde ste napĺňali zámery iných, ktoré neboli v súlade s tými vašimi. Vedie vás to k opusteniu myšlie- nok a predstáv, ktoré sú založené na strachu, aby ste plne vstúpili do tvorenia reality založenej na radosti, láske, a súlade s vašou du- šou. Vediem vás k plnému ukotveniu vo svojom vlastnom strede, a k jasnému uvedomeniu - čo je zmysel môjho života, čo pre mňa zna- mená byť tvorcom? V procese tvorenia sa rozvíjate, rastiete. Rozvíjate vašu intuíciu, va- še sebapoznanie, sebavedomie, vedomie tvorcu v sebe. Rozpína sa vaša sila, zušľachťuje vaša vôľa a prepájate sa so svojim vyšším Ja. Váš život sa mení. Priťahujete k sebe nových ľudí, ktorí vás oboha- cujú a inšpirujú vlastným príbehom a tvorením. To najdôležitejšie je rozpoznať, čo vám prináša radosť a pri čom cítite ľahkosť bytia, pl- nosť života, zapojenie do prúdu sily. Udržte sa na tej vlne a prijímaj- te tok synchronicít! Vyberajte si tú realitu a tie voľby, ktoré sú v sú- lade a navyšujú stav šťastia a radosti! Všetko ostatné, kompromisy zakalené sebaobetovaním, sebapod- ceňovaním, strachom z neúspechu a pocitu, že nie ste dosť dobrí... to všetko hneď v zárodku ROZPUSTITE. Boh vás miluje. Je vo vás. A cez vás sa zrkadlí jeho nekonečná lás- ka a sila zázrakov. Buďte radostní a tvoriví ako deti a spoznáte prúd ľahkosti tvorenia zázrakov, čo utvárajú novú civilizáciu detí svetla.

Som El Morya, majster svetelného zamerania a v láske váš odda- ný priateľ.

Cvičenia El Moryu na oživenie silového poľa chrbtice
Svetelný dych pozdĺž chrbtice.

S nádychom od kostrče po temeno hlavy svetlo stúpa a rozžiaru- je celú chrbticu

S výdychom svetlo prechádza od temena hlavy dole pozdĺž chrb- tice až do kostrče.

Môžeš si pomôcť aj pohybom rúk. Pri nádychu hore do vzpaženia, pri výdychu smerom dole do pripaženia.

 

Symbol a afirmácie

Opakuj minimálne 10 krát. Môžeš použiť afirmácie, ktoré cítiš:

• Ja som sila svetla.

• Ja som láska.

• Ja som sám (sama) sebou.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂