Ashtar Sheran

Aktivácia kozmického semienka hviezdnych darov

Pôsobenie energie:

•  Oživenie darov svetelného tvorenia.
•  Aktivácia kozmického semena.
•  Prebudenie schopností byť motiváciou pre iných na ceste nového veku.
•  Prijímať veľké inšpirácie a objavy, ktoré posunú ľudstvo na vyššiu úroveň.
•  Vyladenie na prepojenie s flotilami galak- tickej rady, schopnosť prijímať posolstvá a vedenie.
•  Vnímať svoj hviezdny pôvod a svoju pozemskú misiu.
•  Vedomé spojenie so svojou hviezdnou rodinou.
•  Schopnosť rozpoznať svojich druhov z hviezdnej pozemskej rodiny.
•  Byť vedomým mostom medzi galaktickou rodinou a prebúzdjúcim sa ľudstvom.

Posolstvo:

Milovaní hviezdni priatelia!

Sila, ktorú tak veľmi potrebujete, aby ste precítili svetlo a bezpečie hviezdneho domova je vo vás. Vy všetci, ktorí cítite blízkosť tohto spojenia, ste na prahu rozpomenutia sa, kto skutočne ste. Váš príbeh pulzuje láskou ďaleko za energetickým poľom tejto planéty. Ste jej súčasťou a priam ste sa zamilovali do nej, keď vám bol premietnutý príbeh jej plánovaného Vzostupu. Boli ste povolaní ako najlepší z naj- lepších do tohto projektu galaktickej misie vzájomnosti. Plán, proces vášho zapojenia, vaše výnimočné schopnosti z va- šich domovských spoločenstiev, to všetko a oveľa viac je premiet- nuté v kozmickom semienku v jadre vášho pozemského vedomia.
Semienko je ako kvantový krištáľ hviezdnej akáši, ktorý sa aktivuje po naplnení potrebných pozemských skúseností, prebudení iniciač- nej vibračnej frekvencie. Jednoducho, v daný čas, keď je vaše srdce otvorené, požiadate o spojenie a udeje sa to.
Poznáte to. Deje sa to teraz. Je to dotyk lásky, ktorá je pre vás ako návrat domov. Do náruče všeobjímajúceho Svetla a Lásky. Všetko stvorené - galaxie, hviezdy, planéty, všetky bytosti celého vesmíru pochádzajú z jediného Zdroja. Z jediného Svetla, jedinou si- lou sú utkané. Hovoríte tomu Boh a dávate tomu mnoho názvov. Je to domov všetkého. Z toho Zdroja je všetko premietnuté všetkými smermi a zachytené v rôznych úrovniach hustoty. Voláte to dimenziami. To, čo sa teraz na Zemi deje, je posun z nižšej hustoty vedomia, kde zažívate veľ- kú polarizáciu dobra a zla, do vyššej úrovne vedomého tvorenia si- lou lásky a poznania vedomia Jednoty vo všetkom. Vy, poslovia svet- la ste predvoj. Vo svojich predchádzajúcich vesmírnych výpravách i pozemských vteleniach ste veľakrát slúžili ako živé mosty Svetla a transformátory Lásky. Prejavili ste obrovskú odvahu a oddanosť svojej misii. Zamilovali ste sa do Gaii. Je tak čarovné sa ponárať do vĺn ľudských príbehov lásky, pádov i víťazstiev. Zažívať spojenie cez jedinečnosť pocitov. Vy viete, že je to jedinečné. Ste unavení prítomnosťou temnoty tesne pred posledným odhrnutím iluzórneho závoja. A to je skúška vašej bdelosti. V najväčšej temnote sa sprítomňuje živé svetlo Lásky...CEZ VA- ŠE VEDOMIE. Také sú pravidlá hry! Aktiváciou kozmického semena sa spustí kaskádovitý proces zmien:

•  Deje sa proces prepájania kozmického Vedomia s planetárnym a va- šim osobným vedomím. A to predstavuje ľudskou mysľou neucho- piteľné zmeny.
•  Výmena vašich osobných duchovných sprievdcov, ktorí reprezentujú novú sadu procesov na ceste zmien. Môžete pociťovať smútok i prázdnotu.Tá vás povedie k vedomejšiemu prepojeniu s prítomnosťou a k zastaveniu sa.
•  Ako prvé sa často spustia transformačné príznaky na fyzickej úrovni. Sú súčasťou očisty a resetu tela. Je dôležité, aby ste neprepadali panike. Nadviažte spojenie s telom a intuícia vás povedie k múdrosti Innate, múdrosti tela, ktoré funguje na novej báze, v spojení so silou vášho vedomia.
•  Urýchlenie dočistenia karmy - proces sebaprijatia, odpúšťania a otvorenia srdca.
•  Zmena vibrácie a tým častý odchod z nefunkčných vzťahov a priateľstiev.
•  Odchod z práce, ktorá dusila ducha.
•  Zmena životného štýlu, výživy, pobyt v prírode, zmena bydliska z mesta bližšie k prirodzenému spôsobu života.
•  Prebudením zvláštnych darov sa zrodia nové možnosti tvorenia cez nekonečné prejavy umenia a služieb
pomáhajúce ľuďom otvárať Ducha.
•  Potreba spájať sa s ľuďmi svojho druhu, podobným žiarením duší zo spoločnej rodiny hviezd.
•  Prebúdzanie schopnosti komunikácie so Zdrojom prostredníctvom symbolov, prebudená intuícia a zázraky každodennosti, v ktorých vi- díš všetko ako pôsobenie Božskej sporavodlivosti na ceste vzostu- pu ľudstva.
•  Prebudenie zodpovednosti za osobnú pravdu a potreba zdieľať svoj pohľad, poznanie a príbeh vlastného prebudenia s inými bytosťami.
•  Množstvo ďalších príznakov, ktoré sú každému poslovi Svetla da- né veľmi osobitým spôsobom vlastného vývoja.

Milovaní, ste pod ochranou Zdroja. Udržiavajte vzácnosť prebude- ného semienka kozmického spojenia s vašou Božskou hviezdnou pod- statou! Nechajte sa viesť vašim srdcom! Jednoducho, čisto, s láskou. Vaše srdce vám ukáže cestu a odpovede na všetky otázky. Vaše srd- ce je ako prvé oživené svetlom sily aktivácie kozmického spojenia.

Symbol a iniciačná modlitba:

Otváram sa v dôvere prebudeniu svetelých kódov môjho kozmic- kého vedomia.
Zosúlaďujem svoju myseľ, dušu i telo aby tento proces prebiehal jemne a v súlade s mojimi energiami. Prosím mojich sprievodcov, svetelnú rodinu, archanjelov, vzostúpených majstrov: „Sprevádzajte ma týmto procesom vedome a v láske. Ďakujem.”

S láskou
Slnko v Srdci  🙂