Lady Portia

Vyrovnanie, návrat do stredu

Pôsobenie energie:

•  Súlad s kozmickými zákonmi.
•  Vyrovnáva pôsobenie zákona príčiny a následku - zákona karmy - aby bolo prejavené, uvedomené a nastala vedomá zmena.
•  Učí nás ako vystúpiť z karmického zacyklenia.
•  Vedie k prejavom lásky, čo je nad všetkým.
•  Vyvedie nás vedome z duality do jednoty.
•  Sprevádza procesom neutralizácie negatívnych vplyvov.
•  Učí cez skúsenosť silu vedomia prítomnosti - ako brány k zdrojovej sile, láske a múdrosti.

Posolstvo:

Lady Portia stelesňuje Božskú spravodlivosť prostredníctvom príležitosti rásť cez vlastné skúsenosti v dualite, cez zákon príčiny a ná- sledku. Je v karmickej rade Majstrov Svetla. Je strážkyňou posvätného plameňa srdca, ktorý je ženský aspekt fialového plameňa, Saint Germaina. Jej energia je pevne ukotvená v strede. Všetko sa deje v záujme najvyššieho zákona slobodnej voľby a rastu cez skúsenosť medzi polaritami. Je energia oslobodená od akéhokoľvek súdenia. Všetko slúži poznaniu, že najvyššia energia je láska a všetko vedie k jedinému Zdroju. Čo dáš, to sa ti vráti. Vo vedomí zákona karmy, zákona zrkadlenia môžeme spoznávať dôsledky svojich činov všade navôkol, vo všetkom, čo nás zrkadlí. Ako hore, tak dole, ako navonok, tak vo vnútri. Všetko nám pomá- ha ukotviť sa v strede a objaviť jediný prameň Lásky. Láska je najvyššia enegia vo vesmíre, prítomná v jadre, v strede každého stvo- renia. Celý proces samsáry, smrti a znovuzrodenia, je nekonečným poľom príležitostí zažiť všetky odtiene bytia. Poznať sa vo všet- kých polaritách a nachádzať cestu k mieru, k stredu, k poznaniu je- dinej sily vo všetkom. Kľúč k tomu je nachádzanie rovnováhy vo svojom živote. Rovnová- hy mysle, duše i tela, rovnováhy duchovna i fyzična. Ženskej i mužskej energie, prijímania i dávania. Jeden extrém vyvolá kyvadlový efekt odklonu k inému extrému. Postupne s prebúdzaním vedomia sa výkyv kyvadla zmierňuje, až sa bytosť ustáli v strede.
Vo vedomí prítomnosti. V neutralite. To je brána k srdcu sveta. K srdcu každej bytosti. K láske.

Symbol a otázky sebapoznania

•  Do akej oblasti života mám vniesť rovnováhu?

•  Ako sa môžem pre mňa prirodzenou cestou dostať
do svojho stre- du?

•  Ktoré oblasti a vzťahy sú karmicky zacyklené?

•  V čom potrebujem cítiť neutralitu a nadhľad?

S láskou
Slnko v Srdci  🙂