Matka Mária

Materská vyživujúca láska

Pôsobenie energie:

•  Viera v božskú moc a vedenie.
•  Odovzdanie sa vyššej moci.
•  Dôvera v zázraky.
•  Sila modlitby.
•  Prebudenie srdca, ktorým môžeme vidieť Božiu vôľu.
•  Moc prijatia, ktoré dovolí poznať zámer Ducha.
•  Súcit ako najvyšší prejav Lásky.
•  Odpustenie, liečenie duše v oslobodení sa.

Posolstvo:

Milovaní, Láska je tá sila, ktorá dáva všetkému zmysel a vedie každú bytosť k prameňu sily, múdrosti a poznaniu, že všetko je vzájomne prepojené. Láska, ktorá sa prebudí v tých najcitlivejších momentoch živo- ta vedie k súcitu.
SÚCIT JE NIEČO, ČO SA NEDÁ VLOŽIŤ DO SLOV. JE BOŽÍM DOTYKOM. Bolesťou, či ťažkou skúsenosťou zušľachtené srdce, keď namiesto zatrpknutia sa duša otvorí životu, s prijatím sa vytvorí spojenie s Bohom, ktoré je milosťou otvorenej brány Božieho súcitu pre iných. Vždy si môžete vybrať, či prebudíte v sebe silu odporu a krivdy, alebo dôvery v život. Všetko sa deje, aby sa vedomie ukotvilo v srdci. Všetky situácie sú prejavom plánu duše kolektívneho i osobného vedomia. A všetko slúži rastu a bytiu v láske. Boh všetky duše miluje a vedie na ceste. Chráni slobodnú voľbu, kto- rá vedie rozhodnutia, až kým nevstúpia do toku lásky Božieho prúdu. Sila lásky je mocou, ktorá je spojením s prírodou a prirodzenosťou života. Každý z vás je tou silou, keď sa otvoríte sile vo vašom srdci. Súcit je poznaním, že každá duša si slobodne volí svoj osud, skúsenosti, ktoré potrebuje na ceste svojho rastu. Súcit je porozumením, že každý je tvorcom svojich myšlienok i či- nov. Poznaním, že zákon príčiny a následku prestupuje všetkým. Všetkými cyklami životov. Platí pre dieťa i pre starca, pre kráľa i pre svät- ca, pre mravca i pre hviezdu...
Nesúď a pozoruj! Otvor srdce prijatiu a láske a nechaj prúdiť živú silu súcitu tam, kde je utrpenie, bolesť, zmätok a nevedomosť.
Nepresviedčaj, svieť! Ži svoj život a buď láskou!

To je stopa, ktorú si svet zapamätá. To je tá sila, ktorá ťa povedie všetkými skúškami k tvojmu šťastiu.
Láska a súcit.

Otázky sebapoznania:

•  Čo je pre mňa výživa duše a čo mi robí dobre?

•  Aké sú moje potreby?

•  Ako sa správam v situáciách, v ktorých potrebujem pomoc?

•  V čom sa cítim uviaznutá, kde neviem povedať nie?

•  V čom túžim vidieť zázrak?

Symbol a afirmácie

•  Ja som láska.

•  Ja som súcit.

•  Ja som prijatie.

•  Ja som sila srdca.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂