Kristus

Pozemská sila

Pôsobenie energie:

•  Dôvera vo vlastný zdroj vnútornej múdrosti sila zažitej skúsenosti.
•  Zodpovednosť a stálosť v pravde.
•  Zušľachťovanie vôle a disciplíny na napl- nenie vlastnej dokonalosti pozemského vtelenia.
•  Schopnosť správnych rozhodnutí v súla- de s líniou osudu.
•  Oživenie Atlantskej a Egyptskej akášickej múdrosti a vedomé využitie v tejto dobe.
•  Je tvorcom kybalionu a strážcom posvätných kozmických a prírodných zákonov.
•  Vedie nás k poznaniu ako žiť a tvoriť v súlade s kozmickými zákonmi svoju najvyššiu realitu.
•  Vedie k odvahe poznať a prejaviť svoju Božskú hodnotu, transfor- movať ego na silu sebarozvíjania darov Ducha.
•  Posilňuje v procese dokončenia akéhokoľvek diela ľudského sna- ženia, ak je v súlade s Pravdou a Láskou.

Posolstvo:

Pozdravujem a s láskou objímam duše všetkých zasvätencov Prav- dy a lásky Ducha, vás všetkých, ktorých sa dotýka toto posolstvo.
Táto doba je návratom svetelnej múdrosti a manifestácie veľkých zámerov Ducha. Energia centrálneho Slnka prestupuje všetkým, po- zdvihuje vibráciu celého stvorenia a odomyká kódy predurčenia. Vy všetci ste sem prišli s jediným spoločným poslaním: Tvoriť vašu najvyššiu víziu šťastného života. Áno, tak jednoduché! Pretože práve vo vibrácii vnútorného šťastia vaše vedomie sprítomňuje Božské vízie. Vtedy ste napojení a zapojení do spolutvorenia novej paradigmy. K tomu je potrebné vyzliecť sa z kazajky zvykov a závislostí zotro- čujúcich vášho Ducha a znižujúcich vašu životnú tvorivú silu. V každom okamihu vás život postaví pred voľby, ktoré pre vás znamenajú iniciačné skúšky rozlišovania, čo je skutočné, čo vás posil- ňuje a naopak, čo vás spútava. Politika, mocenské hry elít, boj o vašu pozornosť vyciciava ako upír vašu dušu. To je skúška poznania sily prijatia, odpútania a oslobodenia mysle. Návrat k skutočnej sile začína poznaním, čo vás teší, napĺňa a rozpína. To je zdroj vašej sily a prameň vášho tvorenia. Tam upriamte lúč vašej pozornosti, vašej sily, vašej energie. Vaša sebaúcta vám dovoľuje postaviť sa za svoje rozhodnutia a ostať tak v harmonickom spojení so svojou dušou. To je to najvzácnejšie spo- jenie, ktoré vás povedie k harmonickým vzťahom s úctou a rešpektom. Spojenie so svojou dušou je spojenie s prúdom osudových príležitostí, ktoré vás povedú k rozpoznaniu a naplneniu vašich život- ných výziev a plánov. Je to esencia pozemskej sily a rast cez ra- dostné slobodné tvorenie. Spolu s celou rodinou veľkého bieleho bratstva sme tu ako stĺp pod- pory, štít ochrany a prúd sily. Sme tu pre vás a sme súčasťou spoloč- ného diela prerodu a rozkvetu nádhernej Gaii.

S láskou Serapis Bey.

Symbol a afirmácie

Ja som vedomá sila praktických činov.

Preduchovňujem hmotu.

Vnášam vedomie do systému.

Som si vedomá/ý svojej sily a vedome ju prenášam do svojich výziev.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂