Džwal Khul

Nesebecká služba, liečenie zranení duše

Pôsobenie energie:

•  Pomoc všetkým poslom svetla v prebudení vedomia.
•  Pomáha navracať oddelené a v zranení uviaznuté časti duše k svojej podstatevedie sceľovaním.
•  Sprevádza poslov svetla v sebaprijatí, v prijatí svojej prirodzenosti, odlišnosti, jedinečnosti.
•  Vedie k oživeniu služby v tej oblasti, ktorá je zdrojom darov Ducha.
•  Uvoľňuje príčiny sebapodceňovania, či sebaobetovania, sebapopierania a sebadeštrukcie...a vedie k prijatiu seba so svojimi darmi i tieňmi.
•  Podobne ako Sanat Kumara a Hilarion pomáha prebúdzať dary liečenia a oživovať napojenie na Svetelných Majstrov liečenia z jemnohmotnej ríše.

Posolstvo:

Milovaní, som Džwal Khul. Som Majster svetelného liečenia. Vediem vás k priamemu poznaniu sily Lásky. Tá je medicínou, ktorá všetko oddelené znovunavráti do Jednoty. Vy všetci, ktorí čítate toto posolstvo, ste na pozemskej misii. Ste súčasťou skupiny duší s misiou - poslovia svetla. Ste tak jedineční vo všetkých daroch! Ale niečo máte spoločné… Sprevádza vás zranenie z odlúčenia od vášho milovaného hviezdne- ho domova. Na toto sa nijako nedalo pripraviť. Ten pád do duality aj so zrane- ním oddelenia od Zdroja si nesiete po celý cyklus vašej osobnej sam- sáry. Toľko vtelení a v každom ste sa zas a znova vynárali z bahna temnoty, aby ste vniesli svetlo vašej múdrosti, pravdy a sily Ducha. V tom procese vaša duša bola zranená veľakrát. A vlákna duše os- tali uviaznuté v tých bolestivých situáciách. Tento život je po stov- kách predchádzajúcich prejavením lásky, sily a podstaty Ducha. Je prísľubom osvietenia. Čakali ste na túto konšteláciu galaktického cyklu 13000 rokov. A teraz sa učíte dôverovať tomu hlasu vo vnútri, ktorý je tak jasný: ,,Už môžeš!” A s vzostupujúcim vedomím sa otvára sila kvantového vedomia Jed- noty. Všetko, všetky vznešené sily Svetla sa vynárajú zvnútra. Všet- ko je vzájomne prepojené a má vedomie. A ja som tu. Spolu s ostatnými Majstrami. Tak nás voláte. Sme sú- časťou vášho osvieteného vedomia, milé staré duše. My sa prebúdzame vo vás a cez vás umožňujeme, aby sa spolutvorenie dialo pri- rodzene a cez vedomie prebúdzania sa. Lebo život je hra. Všetko dozrieva postupne a všetky zázraky sa dejú, keď sa im otvoríte. Stelesňujem energiu premietnutú v čísle 16. Ja-1... cez lásku a spojenie-6 sa uzdravujem, liečim a pomáham iným

Privolaj ma na pomoc vždy, keď pocítiš pocit oddelenia. Privolaj ma vždy, keď potrebuješ pomoc. Otvor srdce a ja ťa povediem sebaliečením. Privediem ťa k spojeniu s obrovským bohatstvom lásky a múd- rosti, ktorým si, a ktoré je darom pre Zem. Dôveruj tomuto spo- jeniu, dôveruj ceste, ktorá sa otvára spolu s tvojim prebúdzaním vedomia. Tá cesta je individuálna a pre každého jedinečná.
Povediem ťa uvedomením, čo je podstatné a akými praktickými zmenami sa tvoj život zjednoduší a otvorí.
Práve teraz si na prahu brány.

Dovoľ si vstúpiť a v službe liečiť, pomáhaním sa rozpomínať na to, kto si. To je posvätná misia Byť láskou.

Symbol a modlitba

Modlitba k uvoľneniu sebadeštrukčných programov a otvoreniu sa láskyplnej službe. Otváram svoje srdce, prosím o pomoc a vedenie. Milovaný Džwal Khul pomôž mi uvoľniť moje pochybnosti o sebe, o mojej ceste o naplnení mojej misie. Dovoľ mi uvedomiť si, ak je to potrebné, podstatu mojej nedostatočnej sebaúcty a všetky vzorce sebadeštrukcie. Pomôž mi uvoľniť príčiny zranení na mojej ceste služby v tomto i minulých vteleniach. Pomôž mi objaviť silu sebalásky a sebaprijatia. Poznať svoju skutočnú hodnotu. Uvedomiť si dary, ktoré mám v sebe. Pomôž mi, prosím, prebudiť silu pohnúť sa vpred na mojej ceste. Byť v súlade s prúdom tvorivej sily Stvoriteľa a žiť v láske, harmónii, zdraví a mieri. Ďakujem.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂