Hilarion

Kozmická sila liečenia

Pôsobenie energie:

•  Tyrkysovozelená, jasná prepájajúca so silou stredu.
•  Poznanie vesmírnych zákonov v prírode.
•  Byť majstrom svojej životnej sily.
•  Pomáha a sprevádza energetických, holistických liečiteľov novej doby, masé- rov, celostných liečiteľov, alchymistov, prírodných liečiteľov všetkých odtieňov, reiki majstrov…
•  Byť nástrojom liečenia kozmickou energiou.
•  Schopnosť usmerňovať, generovať, transformovať kozmickú ener- giu v procese liečenia a duchovného rastu.
•  Oživenie darov lemúrskeho, atlantského a egyptského zasvätenia starodávnych techník napojenia na Zdroj vesmírnej sily a liečenia.
•  Umenie vyživovať svoje telo pránou, esenciou života kozmickej sily.
•  Byť v prúde kozmickej sily a tým navyšovať vibračnú frekvenciu.
•  Otvoriť sa novým spôsobom kvantového liečenia a omladzovania.

Posolstvo:

Hilarion je Boží lekár. Jeho podstatou je vedomý prístup k zdroju svojej životnej sily a tým prístup k univerzálnym zákonom pôsobenia kozmickej energie - Šakti. Vedie ľudí k zvedomeniu týchto zákonov, k životu a tvoreniu v ich súlade. Hilarion je kozmický princíp.
V každej dobe sa inkarnovali vzácne bytosti - avatári Svetla, ktorí priniesli ľuďom múdrosť žitia v súlade s prírodnými a vesmírnymi zákonmi a cyklami. Lemúria - v plne aktivovanom DNA potenciáli celého ľudstva, po mno- hotisíc rokov tejto civilizácie bola vo veľmi prirodzenom spojení s planétou, so Zdrojom života. Raj, ktorý bol súladom ľudí, zvierat, Gaii i Univerza. Neboli nemoci. Tepny životnej sily boli doširoka otvorené a každá bytosť bola prirodzene obdarená intuíciou a otvoreným vedomím. Schopnosť udržiavať svoje pole energie plne otvorené, čisté a v napojení na kolektívnu myseľ, planetárne vedomie i Zdroj, dovoľoval ľuďom okamžite vyladiť svoje telo, dušu i myseľ s prítomnosťou. Byť zdravý, zodpovedný a napojený. Zákony spoločnosti boli nastavené tak, že poznanie a dodržiavanie vesmírnych zákonov a prírodných zákonov bolo nadradené nad všetkým. Všetky ostatné zákony pozemské i komunitné boli štrukturované tak, aby podporovali toto spojenie s najvyššími zákonmi. Dôsledkom bola spoločnosť, ktorá prekvitala šťastím, radostným tvorením, jed- noduchým životom v prírode, úctou a múdrosťou, rešpektom k všetkým živým formám a bytostiam. Príroda bol Boh a úcta k živej sile bola to najposvätnejšie právo, čo viedlo tento raj až k prirodzenému zániku. Bytosti Lemúrie boli vo vedomom spojení s kozmickými cyklami a vedeli, že sa blíži zmena. Vzostúpili kolektívne do vyšších úrovní, alebo sa zrodili v iných oblastiach planéty. Lemúria je sila Hilariona. Jeho podstata, ktorá pokračovala ešte v línii času časťou Atlantídy až kým strach, boj o moc a manipulácia s DNA neodpojili bytosti od svojej zdrojovej sily. Po potopení Atlantídy a vstúpení do doby temnej noci vedomia ľud- stva sa sila Hilariona vteľovala do osvietených lekárov, liečiteľov, al- chymistov, bylinkárov, šamanov  žien i mužov po celej planéte. Mnohí boli inkvizíciou umučení ,,v mene kríža” a teraz sa znovuoživuje ich chironská sila zranených liečiteľov práve Hilarionom. Akáša je popretkávaná silou Hilariona, ktorý nás vedie k rozpamä- taniu sa, že najvzácnejší zdroj energie je sila prírody, v ktorej je moc kozmickej ladičky. Jednoduchosť života, pohyb, výživa plná svetla, slnka, lásky a vďačnosti, život v súlade s vnútorným vedením a spojením sa s pocitmi - rečou tela. Návrat k zemi, ku koreňom, uvoľnenosť, radosť, to je skutočná medicína. Život nás vedie cez skúsenosť. V dobe polarít cez nemoc pri- chádzame k hodnote zdravia. Nech ľudstvo prechádza čímkoľvek, zákony, ktorými prestupuje koz- mická sila ľudským bytím sú vždy rovnaké. Vedomie riadi myseľ, určuje energiu a vibráciu duše a stav tela. Myseľ, duša a telo sú vždy prepojené a vzájomne na seba pôsobia. Toto poznanie v dobe nevedomia, ktorá vrcholí povinným očkovaním... sa opäť vynára vo vedomí ľudí a otvárajú sa zodpovednosti za svoje zdravie. Tým sa prepoja s princípom Hilariona. Tá sila vždy povedie k znovuprebudeniu posvätnosti sily, ktorej sme súčasťou. Vesmírnej sily života.

Iniciačné kľúče Hilariona k oživeniu kozmickej sily:
1. Vedomie. Pozoruj prúd svojho vedomia. Uvedomuj si svoju myseľ, svoje pocity, svoje zmysly, realitu ako ju vnímaš. Uvedomuj si svoj život, čo vyžaruješ, kam prúdi tvoja energia. Prvým kľúčom je vedomie.
2. Prenes vedomie do prítomnosti srdca. Tu a teraz. V prítomnosti je zdroj k životnej sile. Je to okamžitý most k prepojenia sa so živou silou.
3. Afirmácie sú vedomé usmernenie toku mysle a slova do pozitív- neho smeru, k zdroju sily, zdravia a hojnosti.
4. Výživa živá, prežiarená slnkom, dopestovaná v úrodnej pôde s láskou...a prijatá s vďačnosťou s milujúcou rodinou - jednoduchý zdroj láskavej sily.
5. Vedomý dych, voda, pohyb, sila prírody poskytujú okamžitý prísun životnej sily, očistu mysle, duše i tela.
6. Vzťahy, láska a sebaúcta sú ako magnet, ktorý pritiahne harmonické partnerské vzťahy, ktoré sú zdrojom sily spojenia.
7. Liečenie vnútorných zranení, viera vo vlastnú silu a otvorenie sa novej zmene. Keď je človek pripravený, otvorí sa proces vnútorného liečenia. Tým sa tepna životnej sily zacelí a je čas navýšiť vibráciu.
8. Nájdi zdroj osobnej sily! Poznaj, čo ťa napĺňa silou a pri čom žiariš. Je to výsostne osobná cesta k vlastnému prameňu a sebapoznaniu.
9. Ponor sa do hĺbky svojho Ducha. Poznaj svoj spôsob spojenia s múdrosťou v sebe. Poznaj svetlo, silu života, ktorá cez teba chce žiariť na cestu a inšpiráciu iným.
10. V tom poznáš, že tvoj zámer, tvoja cesta, tvoja originalita inšpiru- je a sprostredkováva životnú silu univerza tvojmu okoliu.
11. Jeden prameň, jeden Duch, jeden prúd - čím vedomejšie necháš cez seba prúdiť životnú silu, tým viac sa otvára kanál tvojho na- pojenia, tým mocnejšou silou hojnosti disponuješ...

S láskou
Slnko v Srdci  🙂