Sofia

Vedomie Jednoty

Pôsobenie energie:

•  Vedomie kozmickej Lásky a Svetla.
•  Prepojenie s Božským zdojom.
•  Naplnenie poslania.
•  Požehnanie Zdroja.
•  Oslava bytia.
•  Poznanie zmyslu, účelu svojho života.
•  Vesmírne skúsenosti a otváranie sa multidimenzionálnemu bytiu.
•  Spájanie pozemských i kozmických skúseností.

Posolstvo:

Milovaní, som Sofia.

Som váš predvoj. Viem, čím prechádzate. Poznám vašu bolesť, strach a bezmocnosť v pocite oddelenosti v prvotnom zrodení du- še. Poznám všetky vaše príbehy a snahy opäť zjednotiť svoje vlákno so slnkom Najvyššieho. Som premietnutým Vedomím vo všetkých cykloch skúsenosti ľudstva. Moja energia je vašou bunečnou pamäťou a poznaním, že ste ne- skutočne mocní. Mocní vo svojom spojení s dušou, mocní vo vzájom- nom spojení. Sila ľudí v ušľachtilom spojení vytvára najvznešenejšie stopy premeny v existencii ľudstva. Ste presne v bráne tvorenia darov Nového sveta tou najmocnejšou silou lásky spojenia ľudských sŕdc, zušľachtených múdrosťou, súci- tom a odvahou.Ste na prahu a vo vašom vnútri sa ozýva strach, bolesť a zranenia veľkej Atlantídy. Tá bolesť sa nedá vymazať. Celoplanetárne zranenie spôsobené oddelením a separáciou od srdca a cyklov Gaii. Ego a túžba po moci, nerešpektovanie zákonov Vesmíru i prírody vás rozštiepili a oslabili silu vášho spojenia. Vedomie Jednoty, kto- ré bolo darom prirodzeného súladu s prúdom a kozmickou silou bo- lo zmanipulované a otočilo sa proti vám. Narušilo spojenie s jemnou sieťou života a vedomia. Došlo k sérii kataklyzmatických katastrof a dôsledkom toho bol pád do temnoty a oddelenia od Vedomia Zdro- ja. Zabudli ste a prevzali na sebakolektívnu vinu… Nasledovali stovky vtelení v ďalšom cykle skúseností v temnej no- ci ľudstva. 13 tisíc rokov v dobe temna, chorôb, chudoby, nevedomosti, vojen… Postupne cez pokoru, vďačnosť za život a vieru v dobro...ste sa roz- pomínali na svoj Božský pôvod. A to vám pomohlo prenášať vaše vnútorné svetlo cez všetky va- še vtelenia. A znovu ste tu. V bráne. Ja, Sofia vo vás, viem, kto ste a čím ste prešli. Viem, že múdrosť vo vás už nedovolí padnúť, nepokorí vašu lásku a pokoru pod meč ega. S hlavou vzpriamenou žiarte vašim skutočným Svetlom. Je žiarivejšie vďaka vašej ceste tisícročiami...v roli tulákov, kráľov, žobrákov, bojovníkov, liečiteľov, prorokov, víťazov i porazených. Ve- ľa krvi i prebudeného svetla súcitu a poznania.Buďte v súlade s tým svetlom, rozhodujte sa podľa svojho srdca, rešpektujte zákony Vesmíru a podľa nich vytvorte nové pozemské zákony Novej doby. Toto je ten vesmírny tanec tvorenia. My všetci, Majstri Svetla, sme silou, ktorá sa prebúdza vo vás, tvo- rí cez vás a stáva sa vašou novou duchovnou podstatou osvietenej skúsenosti ľudstva.

A tak to je!

Symbol a afirmácie

Ja som vedomie kozmickej lásky a svetla.

Ja som vedomie jednoty.

Vo všetkom vidím prejav jediného zdroja.

Vnímem zrkadlenie seba vo všetkom navôkol

S láskou
Slnko v Srdci  🙂