Sanata Kumara

Liečivá zmena

Pôsobenie energie:

•  Vedie procesom zmien prestupu do vyš- ších frekvencií.
•  Je majstrom Shambhaly - svetelného chrámu Veľkého Bieleho bratstva.
•  Vytvára ochranné a harmonizujúce pole energie mysle, duše a tela v prestupe do vyšších úrovní realít.
•  Osobne vedie proces prepájania kozmického, planetárneho a osobného vedomia, osobný proces vzostupu.
•  Pretvára životné skúsenosti a zranenia v liečivý proces sebapoznania.
•  Spája s galaktickým vedomím a spolu s Ashtarom Sheranom a Orionom ukotvuje vo vedomí hviezdneho pôvodu.
•  Spoluutvára proces postupného navyšovania vibrácií osobného i kolektívneho vedomia v súlade s aktuálnymi energiami.
•  Chráni poznanie vesmírnych zákonov a zákonov prírody a ich využitiie v praxi.

Posolstvo:

Milovaní, som Sanat Kumara.

Som majster svetelného prebudenia Vedomia. Vy všetci, ktorí čítate toto posolstvo, ste vyladení v úrovni svetla, ktorá odkrýva tajomstvá vesmíru. Tajomstvá sebapoznania ako sú- časť jednej dýchajúcej podstaty Bytia. Jedinej lásky. Táto doba je výnimočná, lebo odhaľuje to, čo bolo po tisícročia vedomiu ľudí nedostupné. Ten nával informácií je pre vás často šokujúci a mysľou neuchopiteľný. Jediný spôsob, ako zakúsiť pravdu a poznať tajomstvá existencie, je ponoriť sa do toho, objať to, zažiť to celým bytím, odovzdať sa tomu. Skúsenosť je poznanie zažité celým Bytím. Často tomu hovoríte „prejsť z hlavy do srdca”. Ale to, o čom hovorím a k čomu vás vediem spolu s ostatnými majstrami, je NEOODDEĽOVAŤ SRDCE OD HLAVY, VŠETKO TO SPOJIŤ. OTVORIŤ SA BYTIU, CELISTVÉMU DYCHU ST- VORENIA CEZ SEBA. Život vám prináša dokonalý scénár skúseností zostavený podľa toho, cez čo potrebujete rásť, čo v sebe máte spojiť a prijať. Dôverujte sebe, životu, vašej ceste. Dôverujte okolnostiam a otvor- te sa im. Prejdite všetkým bez odporu. Tým sa zjemní vaša schop- nosť rozlišovania a jasnejšie poznáte umenie vlastnej navigácie. Stávate sa majstrami Shambhaly tým, že v sebe aktivujete a vyrovnávate všetky kvality, archetypy žitia. Tak ako vás Duch vedie. Sila liečenia je sila vašej celistvej skúsenosti plne prebudenej akáši. Ja, Sanat Kumara, prelaďujem vaše vedomie do stavu prijímania pomoci zo svetelnej sféry. V mnohých vteleniach ste uviazli vo vedomí sebaobetovania a po- citu oddelenosti od svojich blízkych druhov Svetla. Energia sa v tej- to dobe navýšila a vedomie ľudí sa dotýka brán neba. Sme v blízkom spojení ako jediný prúd. A cez fyzickú projekciu Zdroja, čo ste vy v po- zemskej rovine, sa napĺňa Božský zámer Vzostupu.

Požiadajte ma o pomoc a pomôžem vám uvoľniť príznaky vzostu- pu, prejavujúce sa vo vašom tele, pocitoch i v mentálnej rovine.
Ste predurčení cez vaše skúsenosti v procese vzostupu pomáhať iným. Prijať, porozumieť a s dôverou prejsť cez prah do novej do- by Svetla. Telo je doslova vašim nástrojom. Dokonalým a presne vyladeným na vašu misiu. Prebúdzajúce sa svetelné kódy vedomia a synchronicita medzi všetkými jemnohmotnými telami a fyzickým telom vytvá- ra doslova živý portál k napojeniu na Zdroj. Stávate sa bránou, prestupovým portálom pre vaše vyššie Ja. Vesmír cez vaše pozemské telo tvorí a tým sa svetelné energie Zdroja ukotvujú v pozemskej rovine. Planetárne a kolektívne vedomie sa navyšuje silou lásky, tma sa rozpúšťa a strach a obmedzenia sa transformujú do stavu umožnenia toku Prozreteľnosti. Ste Shambhalou, ktorú hľadáte okolo seba na posvätných miestach. Vy ste tou Shambhalou! Chráňte svoju silu, transformujte zranenia v múdrosť, v poznanie zákonov vesmíru a vážte si svoj život. To je naj- vzácnejšie, čo máte, čím ste.

Váš Sanat Kumara

 

Symbol a afirmácie:

•  JA SOM vedomý prístup k môjmu duchovnému prebúdzaniu.

•  Otváram sa zmenám.

•  Dôverujem vedeniu svojho božského Ja na ceste zmien.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂