Kuthumi

Požehnaná hojnosť

Pôsobenie energie:

•  Práca so zameraním energie v súlade s Univerzálnymi zákonmi prebúdza stav neobmedzenej hojnosti na všetkývh úrovniach.
•  Múdrosť posvätená srdcom.
•  Vyspelosť duše a šľachetnosť pri zdieľaní hojnosti.
•  Umenie znásobovania hojnosti súcitnými činmi.
•  Najväčšie bohatstvo je láska, najvzácnejší poklad je zdravie, najvzácnejší chrám je
Božia príroda.
•  Cítiť bohatstvo v jednoduchom bytí.
•  Najvyšším náboženstvom je Láska.

Posolstvo:

Som Kuthumi.

Vo vašej pozemskej rovine skúseností vás sprevádzam poznaním podstaty energie a jej zákonitostí. Hojnosť je prirodzený stav bytia. Je prejavom toho, že nasledujete svo- ju cestu v súlade so svojim srdcom a prirodzeným dozrievaním Ducha. Hojnosť je prístup k Zdroju života. Prejavom hojnosti je vnútorné šťastie, mier, zdravie a spokojnosť. To je hojnosť. To, čo nazývate bohatstvom, nemusí byť hojnosťou. Bohatstvo vám neprinesie spokoj- nosť, pokiaľ neviete ako s ním narábať a ako v pokore a pravej miere oslavovať život. ŽIVOT PREBIEHA V CYKLOCH. Všetko v prírode sa riadi zákonom cyklov.

Aby ste plne prijali výzvu hojnosti a využili ju tvorivo vo svoj prospech i pre pomoc iným, je dôležité zvládnuť predchádzajúcich 7 kvalít bytia:

1.  Zámer a cieľ- určuje prúd vášho zamerania pozornosti a tok, kto- rým k vám prúdi hojnosť. Hojnosť je tok kozmickej sily.

2.  Srdce - ak zámer je v súlade s vašim srdcom, vašim plánom živo- ta, pocítite vášeň, radosť, nadšenie. To sú signály, ktoré hovoria, že idete správnym smerom. Udržiavajte kurz a srdcom vyživujte predstavu cieľa!

3.  Rozkvitanie - rozvíjajte váš zámer a nechajte k sebe prísť príleži- tosti cez priateľov, nové podporné projekty a iné cesty, ktoré roz- pínajú vaše pole príležitostí. Uvedomujte si vedomé a pozitívne na- stavenie mysle.

4.  Budovanie základov, pilierov a priorít. Disciplína, práca, poctivé kroky, ktorými máte prejsť, aby sa vo vás prebudila zrelosť, odda- nosť a vďačnosť. Tu si budujete sebaúctu.

5.  Pravá miera. Nepripútanosť a schopnosť oslobodiť sa od všetké- ho, čo zväzuje vašu dušu.

6.  Umenie spájať sa a otvoriť sa láskyplnému zdieľaniu a spolutvore- niu. Rozlišovanie, čo s vami ladí a čo nie.

7.  Pružnosť zmien, ochota učiť sa a rásť, schopnosť pomáhať vlast- nou skúsenosťou. Byť oporou a zdieľať hojnosť toho, čím vás život obdaril.

8.  Hojnosť v akejkoľvek podobe je láska v nekonečných odtieňoch. Múdrosť, tvorivosť, inšpirácia, liečenie, radosť, umenie, bohatstvo, vľúdnosť… Tá vám dovolí poznať zákon života, ktorý sa volá zákon rovnováhy. Rovnováha je veľmi dôležitá vo všetkých oblastiach a preto ďal- ší krok na archetypálnej ceste života osvietenca po naplnení sa hojnosťou a schopnosti udržať silu rovnováhy vo svojom strede, prijí- mať i dávať s otvorenou náručou je deviata brána - brána múdrosti. Ochota vzdať sa bohatstva a vstúpiť do jednoDUCHosti života.

Tam rozdáš všetko, čo už ťa nenapĺňa a poznávaš tú najvyššiu hojnosť a šťastie - šťastie obyčajnej prítomnosti v jednoduchom spo- jení s Bytím. Každý z vás sa nachádza na svojej ceste, vibruje na inej úrovni ve- domia a každý hľadá svoje vyjadrenie hojnosti. Mojou úlohou je pomôcť preniesť vaše vedomie do srdca a pre- pojiť ho so zdrojom nekonečných možností stvorenia. Vašou úlohou je prejsť všetkými dôležitými krokmi k hojnosti a osobnému šťastiu vedome. Mať vedomý prístup k svojej sile a nastaviť ju do stavu rovnováhy. Mať bdelý prístup k zdroju oživovania sily a usmerňovať ju v sta- ve vedomého umožňovania toku hojnosti kdekoľvek zameriate pozornosť.Uvedomujte si, že vesmír posilňuje všetko, čomu venujete po- zornosť. Ak stále myslíte na problémy a starosti, rastú. Ak je vaša myseľ za- meraná na nemoc, ste chorí. Ak pozorujete nešťastia a krivdy vo svete, príde to k vám... toto uvedomenie je prvotné. Áno, ste plne zodpovední za všetko, čo do vášho života vstúpi. A re- set, prepólovanie mysle, začína uvedomením si, že ste mocné tvori- vé bytosti a že môžete čokoľvek. Kľúčom je vedomé usmernenie pozornosti. S rastúcou kozmickou silou, darom nového cyklu Gaii sa všetko urýchľuje a znásobuje. Z akáši sa vynárajú skúsenosti vašich osobných vtelení mocných vládcov, mágov a tvorcov. V pokore vnímajte a prijmite vlastné dary rozpamätania sa na zákony tvorenia hojnosti. Je čas využiť to pre ušľachtilé tvorivé diela, ktoré majú mocnejšiu silu lásky ako manipulatívna sila elity, zotročujúca ľudstvo pre vlastnú úchylku ovládania. Buďte pripravení svietiť na novoklíčiace príle- žitosti hojnosti pre všetkých. Tam je pole možností pre všetky bytosti, aby si našli svoje miesto šťastia a spolutvorenia. Vlny novej sily prebudenia tejto reality oži- venia spolutvorenia s prírodou, s Gaiou, už pulzujú vo vašich srd- ciach a posúvajú vás vpred do odvážnych, nepreskúmaných, ale ča- rovných sfér novej Zeme.

Sme súčasťou vašej sily, ktorá je silou vaše starej duše, ktorá VIE .

S láskou váš oddaný Kuthumi.

 

Symbol a afirmácie:

Ja som hojnosť na všetkých úrovniach.

Zvedomujem svoju silu.

Prebúdzam svoju životnú silu a nalaďujem ju, aby pôsobila jemnne.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂