Thovt

Múdrosť, hĺbka, poznanie, samota

Pôsobenie energie:

•  Vnes svetlo tam, kde je tma.
•  Zdroj svetla je v tebe a v pochopení tvo- jich skúseností.
•  Objav majstra vo svojom vnútri.
•  Uč sa od všetkého, čo rozochveje tvoju dušu a prebudí Ducha.
•  Príroda je tvoja škola a život tvojim dielom.
•  V tichu objavíš svoj hlas a v temnote rozpoznáš svoje svetlo.
•  Boh je vo všetkom, poznaj ho v sebe.
•  Na ceste k poznaniu si sám, sama.
•  Had svetla, strážca času.
•  Dekódovanie božských vlákien DNA.

Posolstvo:

Milovaní,

Všetci, ktorí čítate tieto riadky ste deti ATLANTSKEJ SVETELNEJ DOBY TVORENIA. Ste staré duše, priatelia a všetkých vás poznám. Všetky vaše atlantské i egyptské... i celá špírála vašich pozemských životov i hviezdnych realít...to všetko je zakódované vo vašej DNA a ja ju čítam v kvantovom vedomí Jednoty. Ten dar máte aj vy a prebúdza sa spolu s mnohými ďalšími darmi ducha v dobe rozkvetu vedomia. Zasiate už máme! Tak by povedal farmár a ja vám hovorím, že vaša svetelná genetická výbava už začína klíčiť. Toto je veľmi zraniteľný čas, pretože polarizácia ako prirodzený jav umožňujúci slobodne sa rozhodnúť každej bytosti, vytvára obrovské rozdiely vo vedomí a vnímaní pravdy ľudí vo vašom okolí. Úrovne vedomia sú premiešané, aby bolo všetko prejavené. Len tak bytosť môže rásť cez porovnávanie vlastných skúseností v rôznych voľbách i v pozorovaní volieb a príbehov iných. Ako sa posúvate do vyššej roviny vibrácie, vy, staré duše zasväten- cov, prechádzate odhaľovaním veľkých zranení z atlantskej doby. Stav odpojenia duchovných 12-tich svetelne zakódovaných vlákien DNA a následný pád vedomia do temnoty... to je veľká jazva na duši kaž- dej prebúdzajúcej sa bytosti. Cítite sa ako odvrhnutí od Zdroja a pritom sa postupne rozpomínate. Máte strach prejaviť svoje svetlo, lebo bolo toľkokrát uhasené! Cítite to, že vaše vedomie sa rozpína a prebúdza sa svetlo, ktoré vás ve- die. Svetlo vašej Podstaty. V tom svetle je všetko. Všetky odpovede, informácie, sila liečenia, prístupové heslá ku všetkým vašim súborom. Ako vibrácia vašej duše rastie, zranenia sa odhaľujú a vy ste pripra- vení ich láskou liečiť, zaceliť sa a opäť rozžiariť v Daroch, ktoré ste sem na Zem priniesli z vyšších realít existencie. Všetko je zapečatené a starostlivo uchované v božských vláknach vašej DNA. Nič sa nestratilo. Záznamy neboli vymazané. Tma ich nezadusila. Máte prístup k vašej Božskej výbave, k stavu vedomia, ktorý poznáte ako osvietenie.

JA SOM TO - TO SOM JA. JA SOM VEDOMIE KOZMICKEJ LÁSKY A SVETLA... Je dôležité, aby ste vedeli, že vaša svetelná rodina, vaše vyššie re- ality bytia, sú s vami. Vy nás vnímate ako majstrov svetla. A my vám stále hovoríme, že my sme majstrovská energia osvietenej skúsenosti vás, ľudí lásky. My sme vy a vy ste my. Niet oddelenia a preto je tento čas náročný na pochopenie ľudskou mysľou, ktorá chce všetko definovať. Nepo- chopíš, ale môžeš to zažiť.

A ja ťa k tomu povediem.

Symbol a afirmácie:

Ja som strážca svetla.

Aktivujem zdroj posvätnej múdrosti v srdci.

Hľadám pravdu, žijem pravdu, ja som pravda.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂